ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák az Antal Balázs EV. (székhely: 1106 Budapest, Vadszőlő u. 21.), adószám: 67920596-1-42), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.littleblackdress.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, vagy „Ügyfél”) – amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató weboldal megnevezése: www.littleblackdress.hu,
A szolgáltató neve: Antal Balázs EV.
A szolgáltató székhelye: 1106 Budapest, Vadszőlő u. 21.
Nyilvántartási szám: 50950869
Adószáma: 67920596-1-42

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@littleblackdress.hu
Telefonszáma: +36707022535
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:
1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2021. július 12-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

1.3. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, illetve a szolgáltatások során megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy Antal Balázs EV. birtokolja a fent említett információkat. A www.littleblackdress.hu oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

1.4. Rendelkezésre állás: Az oldalainkon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Vásárló rendelkezésére állnak, amelyeket a Vásárló kizárólag saját céljára vagy az adott ajándékozott használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Adatkezelési szabályok:

1.5. A weboldalon megjelenített árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a honlapon a szolgáltatások mellett találhatóak.

Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető weboldalainkon.

II. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS

II.a. Szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése

2.1 A weboldalon elérhető szolgáltatások köre élő, személyes és csoportos tréningeket, előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmaz. Minden eseményre csak az esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – eseményekként eltérhetnek egymástól.

2.2 A megrendelhető képzések, szolgáltatások tekintetében, a weboldalainkon az adott esemény nevére kattintva előhívhatók a szolgáltatás részletei és a jelentkezési/megrendelési felülete. Itt a Látogató megtalálja a szolgáltatás ismertetőjét, az aktuálisan elérhető időpontokat és árakat, esetenként akciós árakat. Az oldalon található jelentkezési felület kitöltésével és a "Foglalás véglegesítése" gombra való kattintással jelentkezhet a Látogató az általa kiválasztott szolgáltatásra. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. Utolsó lépésként a Látogató dönthet úgy, hogy személyes adataival felhasználói fiókot regisztrál. A regisztráció önkéntes. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról.

A szolgáltatások díjai, fizetési módok, elállás

2.3 A Megrendelőnek nincs lehetősége részletfizetésre.

2.4 A szolgáltatásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése (valós adatok megadásával!) vagy a jelentkezési lappal megegyező információk e-mail üzenetben történő megküldése, valamint az esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően.

A szolgáltatások díja kiegyenlíthető készpénzben, valamint banki átutalás útján. Szolgáltató fenntartja a jogot a fizetési módok megváltoztatására.

2.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás időpontjának áthelyezésére, melyről legkésőbb 48 órával a Megrendelő által kiválasztott időpontot megelőzően tájékoztatja Megrendelőt.

2.6 A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi!

Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtjuk ki.

2.7. Megrendelőnek lehetősége van a szolgáltatás kiválasztott időpontjáig minden további jogkövetkezmény nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételétől. Ez esetben Megrendelőt fizetési kötelezettség nem terheli.

Panaszkezelés

2.8. A panaszügyintézés történhet az általunk feltüntetett elérhetőségek egyikén elektromos levél, vagy telefonos megkeresés alapján.

2.9. A panaszok megválaszolását és lehetőség szerinti orvoslását a Szolgáltató igyekszik a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 14 napon belül megtenni.

3. Szolgáltatási jogviszony

3.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a szolgáltatásokkal, eseményekkel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

3.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
felek közös megegyezésével;
felmondással;

Az esemény megkezdése előtti 48. óráig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.3 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

3.4 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A szolgáltatás esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított 48 órával megelőzően értesíteni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy vendégelőadó meghívásakor, ha az előadó bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a szolgáltató nem kötelezhető.

3.5 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.6 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A különböző kuponos vagy vásárlási jegyre jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározó kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító jegyek értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Vásárló elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszaadni ebben az esetben.

3.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.8 Az Ügyfél (vagy az általa megnevezett résztvevő) a kiválasztott szolgáltatások igénybevételére és tudomásul veszi, hogy részvételével a foglaláskor aktuális szolgáltatási árnak megfelelő fizetési kötelezettség terheli Szolgáltató felé. A Résztvevő jogosult a rendezvényen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.9 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a szolgáltatás megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

3.10 Az Résztvevő a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

3.11 JOGLEMONDÁS

A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

A Résztvevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, szerzői jogok:

4. Szolgáltatás lemondása

4.1 A szolgáltatás megkezdése előtt 48 órával a szolgáltatás térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Megrendelő felé 8 munkanapon belül.

A szolgáltatás megkezdése előtt 48 órán belüli lemondás esetén Szolgáltató nem köteles a már megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére. Szolgáltató köteles díjmentesen alternatív időpontot biztosítani vagy egyéb Szolgáltató által kínált szolgáltatás szolgáltatási díjából a szolgáltatáson való részvételkor a befizetett összeget jóváírni.

4.2 Szolgáltatási időpontot lemondani kizárólag írásban hello@littleblackdress.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a szolgáltatás lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 24 órán belül a Lemondó nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé a +36-70-702-2535 telefonszámon.

5. Szerzői jogok

5.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk a Antal Balázs EV., Orbán Betty és más – az ÁSZF-ben meg nem nevezett – személyek tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

5.2 Az események és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal, Instagram oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése csak Orbán Betty engedélyével lehetséges.

5.3 A Résztvevő továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a szolgáltatások során a Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szolgáltató szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

6. Záró rendelkezések

6.1 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.

6.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjen.

Kelt.: Budapest, 2021.07.12.